ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η διαδικασία της επιμέλειας ενός κειμένου έπεται της μετάφρασης και είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διακριτά στάδια. Αρχικά, κατά τη διόρθωση, απαλείφονται τυχόν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη, λάθη ως προς τη χρήση των σημείων στίξης, και στη συνέχεια, κατά την επιμέλεια/αναθεώρηση εξετάζονται η σημασιολογική συνοχή, η νοηματική συνάφεια και διαδοχή, η ακρίβεια της έκφρασης του κειμένου. Επιπλέον, πραγματοποιούνται -εφόσον χρειάζεται- αλλαγές ως προς τη δομή και τη μορφοποίηση του κειμένου, προστίθενται τίτλοι, κεφαλίδες ή υποσημειώσεις, παράγραφοι, ενότητες κ.λπ. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι το τελικό κείμενο να εκφράζει και να εξυπηρετεί απόλυτα τον στόχο του συντάκτη του, πάντοτε σε συνάρτηση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε την επιμέλεια:
  • Πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών
  • Μελετών
  • Άρθρων
  • Ανακοινώσεων
  • Ομιλιών
  • Βιβλίων
Η ομάδα του thetranslator.gr διαθέτει την ανάλογη πείρα και το γλωσσικό υπόβαθρο ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου προκειμένου να παραχθεί ένα άρτιο ολοκληρωμένο τελικό αποτέλεσμα.